Φεβ 23

Εγγραφές Μαθητών για το Σχολικό Έτος 2022-2023

Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α’

Τάξη του δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Από την 1η έως τις 20 Μαρτίου του σχολικού έτους οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας: 

α)Βεβαίωση φοίτησης από το Νηπιαγωγείο, 

β)Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας

γ) Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας τους μαθητή,

 δ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας μαθητή και 

ε) Το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια. 

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οιγονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από Κ.Ε.Σ.Υ. ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύνανται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας,εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

 Κατά την προσέλευση των Γονέων Κηδεμόνων είναι απαραίτητη η χρήση μάσκας  .

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ : 09.00 – 10.30

                                                                    Mε εκτίμηση 

                                                                    Η Διευθύντρια